A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2020

 

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Khánh Sơn năm 2020; Công văn số 522/UBND-NV ngày 11/4/2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn về việc hướng dẫn đề cương báo cáo CCHC định kỳ, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Khánh Sơn báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 như sau:

          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Xây dựng kế hoạch

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Khánh Sơn năm 2020, Phòng GD&ĐT đã ban hành 23/QĐ-GD&ĐT ngày 07/02/2020 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Phòng GD&ĐT Khánh Sơn, trong đó bao gồm 16 nhiệm vụ cụ thể theo tiến độ chung của UBND huyện và theo đặc thù của ngành; phân công cụ thể cho từng cán bộ, công chức trong việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Bên cạnh đó Phòng GD&ĐT đã phân công 02 công chức phối hợp phụ trách công tác cải cách hành chính. Các thủ tục tiếp dân được thực hiện nghiêm túc và đúng qui định, không gây rườm rà và mất thời gian trong quá trình giải quyết công việc. 

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành

- Phòng GD&ĐT đã tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các trường trực thuộc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC, cụ thể như:

+ Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011­2020;

+ Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ;

+ Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020;

+ Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020;

+ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 04/02/2020  của UBND huyện Khánh Sơn Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Khánh Sơn năm 2020.

- Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC, Phòng GD&ĐT thường xuyên tổ chức họp cơ quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, rà soát, đánh giá những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC, yêu cầu các cán bộ, công chức tăng cường giải pháp thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Trong năm 2020, Phòng GD&ĐT cơ bản đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đã đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CCHC NĂM 2020

          1. Công tác cải cách thể chế

- Trong năm 2020, Phòng GD&ĐT đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền. Đã tham mưu cho UBND huyện ban hành:

+ Công văn số 137/UBND ngày 05/02/2020 về việc phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ phổ cập, xóa mù chữ tại địa phương;

+ Công văn số 144/UBND ngày 06/02/2020 về việc góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông;

+ Công văn số 173/UBND ngày 12/02/2020 về việc góp ý quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã;

+ Công văn số 202/UBND ngày 18/02/2020 về việc góp ý quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã;

+ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 20/02/2020 về việc Thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Khánh Sơn;

+ Công văn số 256/UBND ngày 25/02/2020 về việc rà soát, chấn chỉnh, tăng cường quản lý các TTHTCĐ hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững;

+ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 27/02/2020 về việc Kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

+ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 03/03/2020 về việc xây dựng kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 phục vụ đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Khánh Sơn;

+ Công văn số 300/UBND ngày 03/03/2020 về việc góp ý tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phổ thông.

+ Công văn số 378/UBND ngày 21/5/2020 về việc báo cáo thực trạng nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1485/BGDĐT-CSVC ngày 29/04/2020; Công văn số 958/SGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Công văn số 912/UBND ngày 21/5/2020 về việc góp ý góp ý dự thảo hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019 – 2020.

+ Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 về việc lựa chọn nhà thầu mua thiết bọ dạy học lớp 1 trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

+ Thông báo số 872/TB-UBND ngày 02/11/2020 về việc thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021.

+ Công văn số 1949/UBND ngày 04/11/2020 về việc triển khai thông tư 37/2020 của Bộ GD&ĐT ngày 05/10/2020.

+ Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 về việc kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập huyện Khánh Sơn.

          2. Cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định thuộc thẩm quyền của Phòng GD&ĐT. Cập nhật áp dụng kịp thời đối với các thủ tục hành chính có văn bản điều chỉnh mới của Trung ương, Tỉnh và niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của UBND huyện.

- Thực hiện Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, Phòng GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-GD&ĐT ngày 01/3/2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

- Trong năm 2020, Phòng GD&ĐT đăng ký 01 thủ tục để rà soát, đơn giản hóa.

- Phòng GD&ĐT đã ban hành văn bản số 238/GD&ĐT ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc đề xuất cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, bưu chính công ích.

- Từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng GD&ĐT không có kiến nghị, phản ánh của người dân về giải quyết thủ tục hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Phòng GD&ĐT đã phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Sơn.

Tính đến thời điểm tháng 11 năm 2020, cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện 08 biên chế, 01 hợp đồng chuyên trách và 01 nhân viên hợp đồng Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện theo quy định của UBND huyện, phòng GD&ĐT đã bố trí, phân công một công chức phối hợp chặt chẽ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

Từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm báo cáo ngày 06/11/2020, Phòng GD&ĐT đã tiếp nhận và giải quyết sớm hạn 38 hồ sơ thuộc lĩnh vực GD&ĐT, trong đó có 27 hồ sơ mức độ 2 và 11 hồ sơ mức độ 3.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án vị trí việc làm đã được UBND huyện phê duyệt. Thường xuyên quan tâm rà soát, bố trí các vị trí công tác phù hợp với năng lực của từng cán bộ, công chức trong cơ quan.

- Tổ chức quán triệt và chỉ đạo thức hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong toàn ngành đúng theo quy trình quy định. Thường xuyên triển khi thực hiện các quy định về việc áp dụng một số điều của Luật cán bộ, công chức đối với cán bộ; quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước; quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức…

Trong năm 2020, Phòng GD&ĐT có 02 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước, cụ thể:

+ Ông Phan Văn Thoại tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND huyện Khánh Sơn về việc cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính khóa 25.

+ Bà Bùi Thị Liễu tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND huyện Khánh Sơn về việc cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên khóa 54.

Hiện tại phòng GD&ĐT có 08/10 cán bộ, công chức, nhân viên có trình độ đại học phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm - đạt tỷ lệ 80%; 01/10 cán bộ công chức có trình độ cao cấp chính trị - đạt tỷ lệ 10%, 06/10 cán bộ công chức có trình độ trung cấp chính trị - đạt tỷ lệ 60%, (tính cả cán bộ chuyên trách khuyến học và nhân viên hợp đồng theo NĐ 68/CP).

Thường xuyên chỉ đạo cập nhật thông tin cán bộ công chức trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

6. Cải cách tài chính công

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của các cấp về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh phí đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp. Ngay từ đầu năm 2020, Phòng GD&ĐT đã kịp thời giao kinh phí tự chủ cho cất cả các trường trực thuộc (22 trường) để các trường chủ động thực hiện.

Riêng đối với cơ quan Phòng GD&ĐT đã duy trì thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát chi tiêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cơ quan đã sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng biên chế, tài sản công, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch trong hoạt động thu, chi tài chính, quản lý, sử dụng biên chế, tài sản công của cơ quan (Quyết định số 20/QĐ-GD&ĐT ngày 21/01/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Khánh Sơn về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020).

Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo về công tác tài chính theo quy định.

7. Hiện đại hóa hành chính

Sử dụng các chức năng trên phần mềm E-office để triển khai liên thông văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia đúng theo Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thông hành chính nhà nước. 100% văn bản hành chính của cơ quan đều được gửi, nhận hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản điện tử E-OFFICE với UBND huyện và các phòng, ban trong huyện; gửi, nhận qua hộp thư công vụ với Sở GD&ĐT Khánh Hòa và các trường trực thuộc.

Sử dụng chứng thư số chuyên dùng của cơ quan có hiệu quả và đúng theo quy định.

8. Triển khai sử dụng trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến

Phòng GD&ĐT đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quy chế về vận hành và sử dụng Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

Nhìn chung phòng GD&ĐT đã triển khai nghiêm túc việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như cập nhật, triển khai đầy đủ các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn đến các trường, đồng thời đề ra các chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình hoạt động của ngành.

9. Một số kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể

Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn về việc tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước huyện Khánh Sơn giai đoạn 2011 – 2021 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Sơn báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030 (Báo cáo số 383/BC-GD&ĐT ngày 26/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo).

Quyết định số 34/GD&ĐT ngày 28/02/2020 của Phòng GD&ĐT về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Sơn.

Công văn số 47/GD&ĐT ngày 17/01/2020 của Phòng GD&ĐT về việc đăng ký danh mục thủ tục hành chính rà soát, đơn giản hoá năm 2020.

Báo cáo số 518/BC-GD&ĐT ngày 29/6/2020 của Phòng GD&ĐT về việc Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020.

Phòng GD&ĐT đã hoàn thành việc báo cáo cải cách hành chính quý I; báo cáo 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo quý III theo đúng Kế hoạch cải cách hành chính huyện Khánh Sơn năm 2020 đã đề ra.

Tổ chức vận hành và khai thác sử dụng có hiệu quả các ứng dụng thuộc Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Thực hiện Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn về việc nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND huyện Khánh Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Công văn số 434/GD&ĐT ngày 04/6/2020 của Phòng GD&ĐT về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh Khánh Hòa.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các trường trực thuộc thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế năm học 2020-2021(Công văn số 322/GD&ĐT ngày 06/5/2020).

Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Sơn đã tiến hành rà soát và xác định các quy trình thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Công văn số 238/GD&ĐT ngày 26/3/2020).

          III. PHƯƠNG HƯỚNG, nhim v năm 2021

          Tăng cường chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy trong toàn hành theo quy định. Chủ động tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các quy chế, cơ chế, chính sách, đề án thực hiện thể chế gắn với rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo các Nghi định của Chính phủ và Quyết định của UBND tỉnh

Tiếp tục rà soát, kiểm soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ, hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết so với văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực GD&ĐT.

Tiếp tục rà soát, công bố công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 tại bộ phận một cửa của UBND huyện, tại cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan; bổ sung cập nhật kịp thời, thường xuyên đối với danh mục và hướng dẫn cụ thể cách thức giao dịch, thực hiện thủ tục cho tổ chức, công dân.

Chỉ đạo phối hợp giải quyết hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa trên phần mềm một cửa điện tử.

Tiếp tục phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017) và tiếp tục đổi mơi hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập” (Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017).

Tiếp tục triển khai các Nghị định của Chính phủ về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; quy định việc áp dụng một số điều của Luật cán bộ, công chức đối với cán bộ; quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước; quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý đạt tiêu chuẩn theo quy định, tăng cường đào tạo bồi dưỡng công chức trong quy hoạch trước khi bổ nhiệm.

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 71/2014-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cán bộ, công chức trong cơ quan.

Sử dụng có hiệu quả các chức năng trên phần mềm E-office để triển khai liên thông văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia theo Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thông hành chính nhà nước.

Triển khai thực hiện các quy định, quy chế về vận hành và sử dụng Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp tục triển khai các phần mềm nghiệp vụ, chuyên ngành, tích hợp với phần mềm một cửa điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp với các ứng dụng dùng chung, cơ sở dữ liệu của các cấp.

          Trên đây là tình hình thực hiện công tác cái cách hành chính năm 2020 và phương hướng nhiệm năm 2021 của phòng GD&ĐT khánh Sơn ./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan